Algemene Voorwaarden

1. Lidmaatschap
- U betaalt éénmalig € 15,00 voor de ledenpas, dit is inclusief € 5,00 borg.
- De contributie dient per kwartaal of per jaar automatisch of contant bij vooruitbetaling te worden voldaan.
- Het abonnementsbedrag wordt rond de 30e van elke maand afgeschreven, de eerste keer met inschrijfkosten en eventueel de kosten van de  intake.
- Automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft.
  Wanneer u het niet eens bent met de afschrijving, dan heeft u 56 dagen de tijd om uw bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te
  boeken.

2. Inhaallessen
- Niet gevolgde lessen kunnen in overleg met Fitaal De Sportlaan binnen de lopende abonnementsperiode worden ingehaald.
- Het is niet mogelijk het abonnement te verlengen met de gemiste lessen.
- U heeft alleen recht op inhaallessen als u zich heeft afgemeld.
- In geval van langdurige ziekte kan uw kwartaalabonnement in overleg met Fitaal De Sportlaan voor een bepaalde periode worden opgeschort.

3. Hygiëne
- De trainingsruimten mogen alleen met schone sportschoenen betreden worden, welke niet buiten gedragen worden.
- In verband met hygiëne en veiligheid is trainen op blote voeten niet toegestaan.
- Ieder lid is verplicht om tijdens de training een handdoek te gebruiken.

4. Opzegging lidmaatschap
- Opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk één maand voor het einde van de abonnementsperiode schriftelijk te gebeuren. U ontvangt € 5.00 borg
  terug voor een ingeleverde ledenpas.
- Bij een te late opzegging brengen wij de contributie over de nieuwe periode bij u in rekening.

5. Aansprakelijkheid
- Fitaal De Sportlaan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van de faciliteiten.
- Schade door de leden toegebracht aan de inventaris of aan de onroerende goederen van Fitaal De Sportlaan, kan verhaalbaar zijn op grond van de
  wettelijke aansprakelijkheid.
- Fitaal De Sportlaan heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Deze is alleen van toepassing als aan de contributieverplichtingen is voldaan.

6. Algemeen
- Fitaal De Sportlaan behoudt zich het recht voor de openingstijden, lesindeling en tarieven te wijzigen.
- Actuele informatie over openingstijden, tarieven en onze dienstverlening vindt u op onze website (www.fitaal.nl) of op het informatiescherm bij de entree.
- U kunt onze Privacy Policy nalezen op onze website.

pluspraktijk2015